ПРЕВЕНЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ЗЕМЈОТРЕС


М-р Нелко Нелковски во Виена - Австрија го посети Амбасадорот на Јапонија во Македонија со седиште во Виена австрија, каде што разговаравме за воспоставување партнерство и поддршка од јапонската држава за реализација на долгорочниот проект „ПРЕВЕНЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ЗЕМЈОТРЕС„. Амбасадорот изрази подготвеност за лобирање кај јапонските авторитети кои ги третираат земјотресите и овозможување трансфер на знаење во оваа сфера од Јапонија во Македонија, имајќи го предвид богатото искуство на Јапонија со земјотреси.

 


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon